kakarinė

kakarinė
kakarìnė sf. (2) K.Būg, Kv; G89 gerklė, balsas; kaklas: Mūs gaidžio gera kakarìnė Plk. Kakarìnė nu šaukojimo užkibo (užkimo) Vvr. Kokia tau rodos mano kakarinė? S.Dauk. Prikimšo pilną kakarinę dešros Br. Užsisek savo kakarìnę (kaklą) Žd. Jis turi gerą kakarìnę: gali stipriai iššaukti ir puikiai giedoti ar dainuoti Sr. Užkimo mano kakarìnė Skr. Kas tur gerą kakarinę ir myla dainas ir tėvynę, tas lai dainuoj[a] itin balsiai Vnž. Su gryna kakarine atėjo (neapsirengusi) Žr. | prk.: Ties mūsų kojomis žiopsojo kakarines atidarę levukai (tokios gėlės) A.Vencl.
◊ iš visõs kakarìnės smarkiai garsiai: Nekriok iš visõs kakarìnės Rnv. Šauka iš visõs kakarìnės Plng.
kakarìnę atidarýti imti garsiai verkti: Kap atidarỹs kakarìnę, tai ir rėkia Vv. Kap atidarỹs kakarìnę, tai ir bliauna Vv.
kakarìnę užčiáupti (uždarýti) nutilti: Užčiaupk kakarinę, arba aš tave išvysiu . Uždarýk savo kakarìnę – visą vakarą juokias ir juokias! Žvr.
kakarìnę láidyti šūkauti: Ko čia láidai kakarìnę! Lzd.
kakarìnę paléisti
1. imti šaukti: Esilas ... paléido savo kakarìnę (subliovė, pradėjo bliauti) PP45. Vaikas paléido visą savo kakarìnę, kad net troba plyšo Akm. Kad paléido savo kakarìnę, net ausis užspengė Gs. Paleido kakarinę, kad laukai skamba Skd.
2. imti verkti: Sudaviau iš juokų par kuprą, ir paléido kakarìnę Šl.
3. imti giedoti: Patvory gaidys paléido kakarìnę Grk.
kakarìnę pamèsti užkimti: Bešaukdamas ir kakarinę pamečiau M.Valanč.
kíek kakarìnė léidžia garsiai: Gaubys užtraukė (uždainavo), kiek kakarinė leido I.Simon.
per kakarìnę išeĩti būti pragertam: Visas ūkis išė́jo per jo kakarìnę Snt.
pilnà kakarìnė užtektinai (turi): Dar nepilna tavo kakarinė Vlkv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kakarinė — kakari̇̀nė dkt. Žmónės tùri apiẽ ką nórs kalbėti vien tám, kad jų̃ kakari̇̀nės neužsitráuktų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsukuo — 1 apsukuõ (ž.) adv. žr. 1 apsukui 1: Išgirdusys tai apsukuo stovintys žmonės paleido kakarinę M.Valanč. Apsukuõ piemenys bandą gano Krš. ║ Mikė tapė visiems apsukuo žinomas M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blerbėtuvai — sm. pl. (1) gerklė, kakarinė. ◊ blerbėtuvus paleisti pradėti rėkti, verkti: Ka tu paleidai blerbėtuvus! KlvrŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gagarinė — gagarìnė sf. (2) kakarinė, gerklė, koserė: Kai paleido gagarinę, visas namas suskambėjo Vrn. Galuojas stipriai – gera gagarìnė Vkš. Ajei, ajei! – visa gagarine suriko rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galė — galė̃ sf. (4) [K] galia, jėga: Dirbk, kiek išneša galė rš. Nebuvo nei galės, nei valės S.Dauk. Lapės kalba teip patiko varnai, jog ji, išplėtusi kakarinę, sukrankė iš visos galės (ps.) Blv. Jis turi didelę gãlę Žlb. Galė̃s nėra šulinį įsitaisyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gomurinė — gomurìnė sf. (2) gerklė, burna, kakarinė: Žvyginasi, cypinasi, ar ne paršeliai – ausis užspengia jų gomurinės Žem. Jau tavo gomurìnės didumas – visi laukai skamba! Rgv. ◊ gomurìnę uždaryti nutilti: Uždaryk tą savo gomurìnę, nešūkauk be… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėkti — 1 išrė̃kti, ia (ìšrėkia), ìšrėkė 1. intr. rėkiant išeiti: Visi vaikai ìšrėkė, išlėkė į upę Ėr. 2. intr. DŽ1, Krsn pajėgti rėkti: Tai kas, kad anas išrėkia, svarbu, kad [daina] gražiai skambėtų Sug. Aš jau neìšrėkiu [, vilką pamačiusi] Rud. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kakarienė — kakariẽnė sf. (2) žr. kakarinė: Uždaryk savo kakariẽnę Bd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kakarynė — kakarỹnė sf. (2); A1885,18 žr. kakarinė: O, kokia jo kakarỹnė! Nj. ◊ kakarỹnę uždaryti nutilti: Ar uždarysi tą savo kakarỹnę?! Skdt. kakarỹnę laidyti rėkauti: Kam laidai kakarynę, kad tėvas miegta! Mžk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruptelti — krùptelti, i, ėjo žr. kruptelėti: Kad kakarinę griaudžiai užvarys!.. Net kruptelė[jo] tėvas poetų Mair …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”